ALGEMENE VOORWAARDEN TABONON

Artikel 1

Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Tabonon”:

Tabonon, Floresstraat 2, 8022 AD te Zwolle, 0652331133 KvKnr: 08212846,

Vestigingsnummer: 000006286488

“Lid”: een persoon die een lidmaatschap wil of heeft afgesloten bij Tabonon.

“Opdrachtgever”: een persoon/organisatie die een personal training/PMT/workshop/andere dienst afneemt.

 

Artikel 2

Algemeen

2.1 Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van  Tabonon. De algemene voorwaarden zijn vermeld op de achterzijde van het inschrijfformulier, liggen ter inzage op de sportschool en zijn te downloaden van  www.tabonon.nl. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Tabonon en de sporter, zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en daar onlosmakelijk mee verbonden.

2.2 De sporter of bezoeker onderwerpt zich aan de door Tabonon (nader) vast te stellen  reglementen en huishoudelijke regels en verklaart hierbij die reglementen en regels te  zullen naleven.

2.3 Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Tabonon in strijd met  één of meer bepalingen van deze voorwaarden, voornoemde reglementen en regels en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van Tabonon kunnen benadelen, geeft Tabonon en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap te beëindigen en de betrokkene(n) de toegang tot het sportschool te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van inschrijf/entreegeld of contributie.

2.4 De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.

2.5 De rechten op grond van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.

2.6 Tabonon behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede het sportrooster, openingsen sluitingstijden, lidmaatschap en overige tarieven te wijzigen.

2.7 Erecode: Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.

 

Artikel 3

Eigen risico en aansprakelijkheid

3.1 De sporter traint uitsluitend op eigen risico.

3.2 Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Tabonon aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover  het tegendeel niet door de betrokken(en) wordt aangetoond.

3.3 Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden één maand bewaard, waarna het Tabonon vrijstaat daarmee naar believen te handelen.

3.4 De sporter verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een actie tegen Tabonon tot vergoeding van kosten, schaden en/of interessen als gevolg van enig ongeval of letsel of wegens het in het ongerede geraken van achtergelaten kleding en voorwerpen.

3.5 Tabonon is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van voertuigen of andere vervoersmiddelen van leden als gevolg van het parkeren op het terrein van Tabonon. Tabonon is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, nog voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.

3.6 Het is de sporter verplicht om gezondheidsrisico’s, welke deelname op een verantwoorde wijze beperken, voorafgaand aan de training te melden bij de trainer.

 

Artikel 4

Lidmaatschap en betaling

4.1. Bij het afsluiten van lidmaatschappen, wordt het verschuldigde inschrijfgeld voor de resterende maand en worden de inschrijfkosten in één keer betaald. Vanaf de eerstvolgende maand van lidmaatschap, volgend op de maand van ingang, wordt de contributie iedere maand bij vooruitbetaling geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso.

4.2. De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maand of jaarcontributie en andere aan Tabonon toekomende bedragen.

4.3. Indien het maandcontributiegeld en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt €5, administratiekosten, per maand, in rekening gebracht.

4.4. Indien na herinnering dit bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is bijgeschreven  op de rekening van Tabonon, dan zal Tabonon de vordering uit handen geven aan haar  incassobureau, dat voor en namens Tabonon voor de inning zal zorgen. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. Het lid verbindt zich reeds nu voor alsdan om die aan genoemd bureau toekomende incassokosten te voldoen, zijnde de beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau door de houding van het lid noodzakelijk geworden. Tevens dient het  lid de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is,  alsmede €5, porto en administratiekosten.

4.5. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde  termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt Tabonon zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.

4.6. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin Tabonon haar vestigingsplaats heeft dan wel, ter keuze van Tabonon aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin het lid zijn/haar woonplaats heeft.

4.7. Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van de contributie, tenzij Tabonon de sporter vooraf van de verplichting heeft ontheven.

4.8. Tabonon behoudt zich het recht voor de maandelijkse contributieprijzen jaarlijks te indexeren.

4.9. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

4.10. Bij opzegging vervalt het huidige lidmaatschap.

4.11. Bij her inschrijving dient opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.

4.12. Bij fouten die zijn gemaakt door leden of Tabonon waarin er nog een verschuldigd lidmaatschap openstaat behoord het lid dit alsnog met terugwerkende kracht te betalen bij de volgende maandafschrijving.

4.13. Wanneer er personal training wordt afgenomen, dient men zich 24 uur van tevoren af  te melden voor de betreffende training. Wanneer dit niet gebeurt, zal Tabonon alsnog de les in rekening brengen.

4.14. Wanneer een lid zijn/haar credits niet gebruikt kunnen deze worden ingehaald. De credits vervallen twee weken na de uitgifte.

 

Artikel 5

Looptijd, pauzeringen en opzegging

5.1. Het Tabonon lidmaatschap is geldig voor de op het inschrijfformulier overeengekomen minimale periode en kan na afloop daarvan alleen door opzegging worden beëindigd.

5.2. Tabonon hanteert maand en jaarcontracten, welks na afloop stilzwijgend met één maand wordt verlengd.

5.3. Behoudens zij die gekozen en getekend hebben voor een 10 bezoeken lidmaatschap. Voor dit 10 bezoeken lidmaatschap hoeft men geen inschrijfkosten te betalen en is een jaar geldig.

5.4. Indien een jeugdlid de leeftijd van 11 of 17 jaar bereikt, zal zijn/haar lidmaatschap worden aangepast aan het lidmaatschap bij deze leeftijdscategorie, waarbij de looptijd van een eerder gesloten lidmaatschap bindend blijft.

5.5. Gedurende de lid maatschapsmaand is wijziging van het lidmaatschap uitsluitend mogelijk indien opgewaardeerd wordt naar een hoger lidmaatschap.

5.6. Het lidmaatschap kan alleen eindigen op de laatste dag van een maand, met een opzegtermijn van minimaal een maand. Dit houdt in dat wanneer je in een maand opzegt dat het lidmaatschap afloopt aan het einde van de volgende maand.

5.7. Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren middels een mail naar administratie@tabonon.nl

5.8. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk gepauzeerd worden door korte ziekte, korte vakantie of andere redenen die korter duren dan 90 dagen (vakantiestops zijn al doorberekend in de contributieprijs).

5.9. Lidmaatschappen kunnen alleen tijdelijk (minimaal 90 dagen tot maximaal 180 dagen) gepauzeerd worden gesteld in geval van ziekte, blessure of een lange reis.  5.10. Wanneer een lidmaatschap tijdelijk wordt stopgezet, zal automatisch de  lidmaatschapsduur met een minimum van een maand worden verlengd.

 

Artikel 6

Feestdagen, vakanties, wedstrijden, toernooien en demonstraties

6.1 Tabonon behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en/of gedurende de (school)vakanties de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten en/of het sportrooster aan te passen.

6.2 Gedurende de vakanties vervallen de sportactiviteiten voor hoogstens vier weken, voorgenoemde periode wordt wel geïncasseerd, daar de stop in onze contributieberekening is meegenomen en doorberekend. De sporter kan geen rechten ontlenen aan restitutie van dit contributiebedrag, welke betrekking heeft op deze periode, tenzij de directie van Tabonon anders bepaalt. Het inhalen van de gemiste sporttijd is mogelijk tot twee weken na de betreffende datum.

6.3 Tabonon behoudt zich het recht voor over het gehele of een deel van de sportschool te beschikken of te laten beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties, vieringen, etc.

 

Artikel 7

Persoonlijke gegevens en beeldmateriaal

7.1 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Tabonon gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

7.2 Informatie over sporttijden en andere activiteiten van Tabonon worden gepubliceerd  via de mail, in de sportschool d.m.v. flyers of informatieborden, via de website en social media.

7.3 Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Als het lid daar bezwaar tegen heeft dient hij dat van tevoren expliciet aan te geven bij de trainer en/of beeldmaker.

 

Artikel 8

Kleding en voorkomen

8.1 Tabonon bepaalt aan welke eisen de benodigde sportkleding dient te voldoen. Andere sportkleding is niet toegestaan. De sporter zal zelf voor eigen rekening voor aanschaf van die kleding zorgen.

8.2 Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.

8.3 Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding alsmede kleding met aanstootgevende, beledigende, discriminerende of opruiende teksten en/of afbeeldingen is niet toegestaan.

8.4 Het dragen van sieraden en piercings is tijdens de sportactiviteiten niet toegestaan. Wanneer deze niet verwijderd kunnen worden, dienen deze te worden afgeplakt.

8.5 Nagels dienen ten alle tijden kort geknipt te zijn.

8.6 Tatoeages die aanstootgevend zijn, beledigende, discriminerende en/of opruiende  teksten en/of afbeeldingen bevatten dienen tijdens het verblijf in het sportschool te zijn bedekt.

8.7 Lange haren worden samengebonden.

8.8 Bestaande en tijdens de les ontstane wondjes worden verbonden.

8.9 Je betreedt met blote voeten de mat.

8.10 Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en   kwetsuur te voorkomen.

8.11 Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.

 

Artikel 9

Roken & verboden middelen

9.1 Tabonon is een rookvrij sportschool. Zowel in de sportschool als buiten.

9.2 Drugs, drank en prestatie verhogende middelen zijn verboden voor zowel in als rondom de sportschool.

9.3 Bij bezit, gebruik van of handelen in één van de bovenstaande verboden middelen, behoudt Tabonon het recht om het contract/lidmaatschap per direct te ontbinden, waarbij de toegang voorgoed kan worden ontzegt.

 

Artikel 10

Kinderen en huisdieren

10.1 Kinderen jonger dan 11 jaar die niet op dat moment bij Tabonon sporten mogen alleen onder toezicht van volwassen in en rondom de sportruimte verblijven en mogen deze niet als speelterrein gebruiken.

10.2 Huisdieren mogen bij Tabonon niet naar binnen, behalve als hier toestemming voor wordt gevraagd.

 

Artikel 11

Gedragsregels

11.1 De huisregels zijn te vinden op de Tabonon website.