Algemene voorwaarden Tabonon

1. Algemeen

Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Tabonon. De algemene voorwaarden zijn vermeld op de achterzijde van het inschrijfformulier, liggen ter inzage op de sportschool en zijn te downloaden van www.tabonon.nl. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Tabonon en de sporter, zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en daar onlosmakelijk mee verbonden.

 • De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.
 • Tabonon behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede het sportrooster, openings- en sluitingstijden, contributie en overige tarieven te wijzigen.
 • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Tabonon gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De sporter traint uitsluitend op eigen risico.
 • Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Tabonon aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokken(en) wordt aangetoond.
 • Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard, waarna het Tabonon vrijstaat daarmee naar believen te handelen.
 • De sporter verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een actie tegen Tabonon tot vergoeding van kosten, schaden en/of interessen als gevolg van enig ongeval of letsel of wegens het in het ongerede geraken van achtergelaten kleding en voorwerpen.
 • Tabonon is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van voertuigen of andere vervoersmiddelen van leden als gevolg van het parkeren op het terrein van Tabonon.
 • Tabonon is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, nog voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.

3. Lidmaatschap en betaling

 • Bij het afsluiten van abonnementen, wordt het verschuldigde inschrijfgeld in één keer afgeschreven voor het resterende maandbedrag. Vanaf de eerstvolgende maand van lidmaatschap, volgend op de maand van ingang, wordt de contributie iedere maand bij vooruitbetaling geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso.
 • De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maand- of jaarcontributie en andere aan Tabonon toekomende bedragen.
 • Indien het maandcontributiegeld en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt  5,- administratiekosten, per maand, per post, in rekening gebracht.
 • Indien na herinnering dit bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van Tabonon, dan zal Tabonon de vordering uit handen geven aan haar incassobureau, dat voor en namens Tabonon voor de inning zal zorgen. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. Het lid verbindt zich reeds nu voor alsdan om die aan genoemd bureau toekomende incassokosten te voldoen, zijnde de beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau door de houding van het lid noodzakelijk geworden. Tevens dient het lid de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is, alsmede  5,- porto- en administratiekosten.
 • Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt Tabonon zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
 • Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin Tabonon haar vestigingsplaats heeft dan wel, ter keuze van Multisport, aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin het lid zijn/haar woonplaats heeft.
 • Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van de contributie, tenzij Tabonon de sporter vooraf van de verplichting heeft ontheven.
 • Tabonon behoudt zich het recht voor de maandelijkse contributieprijzen jaarlijks te indexeren.
 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 • Bij opzegging vervalt het huidige lidmaatschap.
 • Bij her inschrijving dient opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.
 • Bij fouten die zijn gemaakt door leden of Tabonon waarin er nog een verschuldigd lidmaatschap open staat behoord het lid dit alsnog met terugwerkende kracht te betalen bij de volgende maandafschrijving.

4. Looptijd en opzegging

 • Het Tabonon lidmaatschap is geldig voor de op het inschrijfformulier overeengekomen minimale periode en kan na afloop daarvan alleen door opzegging worden beëindigd.
 • Tabonon hanteert maand en jaarcontracten , welks na afloop stilzwijgend met 1 maand wordt verlengd.
 • Behoudens zij die gekozen en getekend hebben voor een 10-bezoeken abonnement. Deze dient telkens voor een periode van een jaar te worden afgesloten, of met 10 bezoeken te worden verlengd.
 • Indien een jeugdlid de leeftijd van 11 of 17 jaar bereikt, zal zijn/haar abonnement worden aangepast aan het abonnement bij deze leeftijdscategorie, waarbij de looptijd van een eerder gesloten abonnement bindend blijft.
 • Gedurende het abonnementsmaand is wijziging van het abonnement uitsluitend mogelijk indien opgewaardeerd wordt naar een hoger lidmaatschap.
 • Het lidmaatschap kan alleen eindigen op de laatste dag van een maand, met een opzegtermijn van minimaal een maand.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren middels het opzegformulier dat te verkrijgen is op de sportschool, een email naar info@tabonon.nl of middels aangetekend schrijven.
 • Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet in verband met vakanties, korte ziekte, e.d. Vakantie stops zijn al doorberekend in de contributieprijs.
 • Lidmaatschappen kunnen alleen tijdelijk (min. drie maanden) op non-actief worden gesteld in geval van ziekte indien de directie van Tabonon daartoe besluit.
 • Wanneer een abonnement tijdelijk wordt stopgezet, zal automatisch de abonnementsduur met eenzelfde periode worden verlengd.

5. Kleding

 • Tabonon bepaalt aan welke eisen de benodigde sportkleding dient te voldoen. Andere sportkleding is niet toegestaan. De sporter zal zelf voor eigen rekening voor aanschaf van die kleding zorgen.
 • Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.
 • Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding alsmede kleding met aanstootgevende, beledigende, discriminerendeof opruiende teksten en/of afbeeldingen is niet toegestaan. Het dragen van sieraden en piercings is tijdens de sportactiviteiten niet toegestaan. Wanneer deze niet verwijderd kunnen worden, dienen deze te worden afgeplakt.
 • Nagels dienen ten alle tijden kort geknipt te zijn.
 • Tatoeages die aanstootgevend zijn, beledigende, discriminerende en/of opruiende teksten en/of afbeeldingen bevatten dienen tijdens het verblijf in het sportcentrum te zijn bedekt.

6.  Drank, etenswaren en roken

 • Tabonon is een rookvrij sportcentrum. Zowel in het centrum als er omheen buiten.
 • In de sportzaal is alleen het gebruik van persoonlijke bidons toegestaan. Het gebruik van wegwerp drinkflesjes is niet toegestaan.

7. Gedrag sporter

 • De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.
 • De sporter of bezoeker onderwerpt zich aan de door Tabonon (nader) vast te stellen reglementen en huishoudelijke regels en verklaart hierbij die reglementen en regels te zullen naleven.
 • Het lid houdt zich aan beslissingen en instructies, gegeven door de directie en/of de instructeur die de sportactiviteit begeleidt. Bezoekers/toeschouwers bemoeien zich niet met de (inhoud) van de sportactiviteit. De trainer/instructeur wordt binnen de sportruimte met sen, of sensei aangesproken.
 • Het lid zorgt ervoor dat hij/zij minimaal 15 minuten voor aanvang van de sportactiviteit aanwezig is.
 • In de trainingsruimte wordt niet gevloekt.
 • De sporter dient na afloop van de sportactiviteit geleende/gehuurde attributen (handschoenen, scheenbeschermers,pads, kussens, etc.) geordend op te ruimen.
 • Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Tabonon in strijd met één of meer bepalingen van deze voorwaarden, voornoemde reglementen en regels en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van Tabonon kunnen benadelen, geeft Tabonon en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap te beëindigen en de betrokkene(n) de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van inschrijf-/entreegeld of contributie.
 • Bij bezit, gebruik van of handelen in verboden stimulerende middelen, behoudt Tabonon het recht om het contract/abonnement per direct te ontbinden, waarbij de toegang voorgoed kan worden ontzegt.

8. Feestdagen, wedstrijden, toernooien en demonstraties

 • Tabonon behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en/of gedurende de (school)vakanties de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten en/of het sportrooster aan te passen.
 • Tabonon behoudt zich het recht voor over het gehele of een deel van het centrum te beschikken of te laten beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties, vieringen, etc.
 • Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Als het lid daar bezwaar tegen heeft dient hij dat van tevoren expliciet aan te geven bij de trainer en/of beeldmaker.

9. Kinderen en huisdieren

 • De persoonlijke gegevens van leden van Tabonon worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor eigen gebruik.
 • Informatie over sporttijden en andere activiteiten van Tabonon worden gepubliceerd via e-mail, in het sportcentrum zelf d.m.v flyers, de website en social media.

10. Lidgegevens

 • De persoonlijke gegevens van leden van Tabonon worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor eigen gebruik.
 • Informatie over sporttijden en andere activiteiten van Tabonon worden gepubliceerd via e-mail, op locatie, de website en via social media

11. Gedragsregels

 • Van elk lid van Tabonon wordt respect, discipline, sportiviteit, enthousiasme toewijding voor de sport en een goede teamgeest verwacht. Zowel ten opzichte van de trainer als ten opzichte van medeleden. Ieder lid van de sportschool wordt zowel binnen als buiten de sportschool als sportvriend en als mens geaccepteerd.

12. Nationalefeestdagen

 • Tijdens nationale feestdagen, kerst, oud en nieuw, Pasen, etc. kunnen wij gesloten zijn. Gedurende de zomervakantie vervallen de sportactiviteiten voor hoogstens 4 weken, voorgenoemde periode wordt wel geïncasseerd, daar de stop in onze contributieberekening is meegenomen en doorberekend. De sporter kan geen rechten ontlenen aan restitutie van dit contributiebedrag, welke betrekking heeft op deze periode, tenzij de directie van DKvS anders bepaalt. Het inhalen van de gemiste sporttijd is mogelijk tot een maand na de betreffende datum.

 

Huisregels Tabonon

Hygiëne en veiligheid

 1. Sieraden, piercings, etc. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen, worden verwijderd dan wel afgeplakt.
 2. Iedereen beschikt over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, schone haren, etc.
 3. Iedereen betreedt met schone en frisse sportkleding de mat
 4. Lange haren worden samengebonden.
 5. Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 6. Wanneer je geblesseerd bent of je niet goed voelt, dan hoeft dat niet per definitie te betekenen dat je niet mee kunttrainen. Je kunt de mogelijkheden van tevoren met de trainer bespreken. Je bent natuurlijk altijd welkom om te komenkijken, daar leer je immers ook van.
 7. Bestaande en tijdens de les ontstane wondjes worden verbonden.

In de dojo

 1. Je betreedt met blote voeten de mat.
 2. Er worden op de mat geen etenswaren genuttigd.
 3. Je groet de sensei en de dojo wanneer je de dojo binnenkomt en wanneer je de dojo verlaat. Hierbij zeg je bij binnenkomsten verlaten van de dojo “OSU”.

Materiaal

 1. Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en kwetsuur te voorkomen.
 2. Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor dematerialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.
 3. Als je spullen gebruikt van de sportschool, dan ruim je die weer netjes op.
 4. Als je een fles meeneemt voor water, dan mag dat geen wegwerpfles (bijvoorbeeld een spa-fles) zijn. Neem je eigen bidonmee.

Voor de training

 1. Je dient een kwartier voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
 2. Zet je mobiele telefoon uit of op stil.
 3. Bij aanvang van de training heb je je scheenbeschermers, kniebeschermers, bandage, toque en bitje al aan.
 4. Tijdens de training kun je je bitje en bidon op de vensterbanken achter de bokszakken kwijt.

Tijdens de training

 1. Bij het aan- en afgroeten zijn we allemaal verantwoordelijk voor een mooie, goed verdeelde groetlijn. Vooraan de groetlijn zit iemand die weet wat hij in die positie moet zeggen. Je gaat pas verzitten/opstaan als de trainer daar toestemming voor geeft.
 2. In de dojo spreek je de trainer aan met sensei (of sen). De hulptrainers mag je met de voornaam aanspreken en bij het groeten met sempai (ni rei). Als je hebt begrepen wat de trainer zegt, reageer je met “OSU”. (In plaats van “ja”, “ok”, etc.)
 3. Iedereen dient de instructies van de trainer op te volgen.
 4. Je verlaat de les niet zonder toestemming van de trainer.
 5. Iedereen groet bij het begin en einde van de les en oefening naar de trainer en de partner.
 6. Tijdens de uitleg staat iedereen op de juiste manier. (Dus niet liggen, zitten of tegen de muur leunen.)
 7. Iedereen dient met diegene te oefenen, die hem/haar daartoe uitnodigt.Vechtsportvereniging Tabonon Zwolle Boddemate 73, 8014 JK Zwolle, 06-52331133 KvKnr: 05081400, Rekeningnummer: 1912612

Huisregels voor de trainer

De trainer:

 1. Waarborgt de veiligheid tijdens de les.
 2. Zorgt voor een goede inhoud van de les.
 3. Zorgt dat hij op de hoogte is van actuele ontwikkelingen en leefstof.
 4. Zorgt ervoor dat de leerling vooruitgang boekt.
 5. Heeft gepaste sportkleding aan tijdens de les.
 6. Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders.
 7. Brengt leden passie bij voor de sport.
 8. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
 9. Zorgt dat de dojo na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
 10. Ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden.
 11. Creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen.
 12. Behandeltelklidhetzelfde,ongeachtafkomstofniveau.
 13. Heeftaandachtvoorfairplay.
 14. Ziet er op toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoons.
 15. Zorgtervoordatdehuis-engedragsregelsvoordeledennageleefdworden.
 16. Gebruikt geen alcohol en/of tabak tijdens het trainen van de leden.
 17. Houdt gebruik van doping en stimulerende middelen tegen.

Huisregels voor de ouder/verzorger van het lid

De ouder:

 1. Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 2. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders.
 3. Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 4. Ziets erop toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 5. Spreekt zoon/dochter aan op eventueel wangedrag.

Overige

 • Vrijwel alle Tabononmededelingen worden per mail gedaan. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om dezelfde informatie ook via de website en via Facebook te verspreiden. De informatiemailings worden in de meeste gevallen verstuurd via info@tabononzwolle.nl.
 • Foto’s en filmpjes voor de website kun je aanleveren bij Trudy.
 • Regelmatig worden er Tabononuitjes en –activiteiten gepland, daarvan word je via de mail op de hoogte gesteld. Als je zelf nog ideeën voor uitjes/activiteiten hebt, dan hoort Trudy dat graag!
 • Mocht je over deze huisregels nog vragen hebben, dan kun je hiervoor natuurlijk altijd terecht bij een van de trainers.