ALGEMENE VOORWAARDEN TABONON

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Tabonon”: Tabonon, Floresstraat 2, 8022 AD te Zwolle, 06-52331133 KvKnr: 08212846, Vestigingsnummer: 000006286488

“Lid”: een persoon die een lidmaatschap wil of heeft afgesloten bij Tabonon. “Opdrachtgever”: een persoon/organisatie die een personal training/PMT/workshop/andere dienst afneemt.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Tabonon. De algemene voorwaarden zijn vermeld op de achterzijde van het inschrijfformulier, liggen ter inzage op de sportschool en zijn te downloaden van www.tabonon.nl. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Tabonon en de sporter, zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en daar onlosmakelijk mee verbonden.

2.2 De sporter of bezoeker onderwerpt zich aan de door Tabonon (nader) vast te stellen reglementen en huishoudelijke regels en verklaart hierbij die reglementen en regels te zullen naleven.

2.3 Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Tabonon in strijd met één of meer bepalingen van deze voorwaarden, voornoemde reglementen en regels en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van Tabonon kunnen benadelen, geeft Tabonon en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap te beëindigen en de betrokkene(n) de toegang tot het sportschool te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van inschrijf- /entreegeld of contributie.

2.4 De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.

2.5 De rechten op grond van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.

2.6 Tabonon behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede het sportrooster, openings- en sluitingstijden, lidmaatschap en overige tarieven te wijzigen.

2.7 Erecode: Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook. 

Artikel 3 – Eigen risico en aansprakelijkheid

3.1 De sporter traint uitsluitend op eigen risico.

3.2 Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Tabonon aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokken(en) wordt aangetoond.

3.3 Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden één maand bewaard, waarna het Tabonon vrijstaat daarmee naar believen te handelen.

3.4 De sporter verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een actie tegen Tabonon tot vergoeding van kosten, schaden en/of interessen als gevolg van enig ongeval of letsel of wegens het in het ongerede geraken van achtergelaten kleding en voorwerpen.

3.5 Tabonon is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van voertuigen of andere vervoersmiddelen van leden als gevolg van het parkeren op het terrein van Tabonon. Tabonon is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, nog voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.

3.6 Het is de sporter verplicht om gezondheidsrisico’s, welke deelname op een verantwoorde wijze beperken, voorafgaand aan de training te melden bij de trainer. 

Artikel 4 – Lidmaatschap en betaling

4.1. Bij het afsluiten van lidmaatschappen, wordt het verschuldigde inschrijfgeld voor de resterende maand en worden de inschrijfkosten in één keer betaald. Vanaf de eerstvolgende maand van lidmaatschap, volgend op de maand van ingang, wordt de contributie iedere maand bij vooruitbetaling geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso.

4.2. De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maand- of jaarcontributie en andere aan Tabonon toekomende bedragen.

4.3. Indien het maandcontributiegeld en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt €5,- administratiekosten, per maand, in rekening gebracht.

4.4. Indien na herinnering dit bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van Tabonon, dan zal Tabonon de vordering uit handen geven aan haar incassobureau, dat voor en namens Tabonon voor de inning zal zorgen. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. Het lid verbindt zich reeds nu voor alsdan om die aan genoemd bureau toekomende incassokosten te voldoen, zijnde de beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau door de houding van het lid noodzakelijk geworden. Tevens dient het lid de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is, alsmede €5,- porto- en administratiekosten.

4.5. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt Tabonon zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.

4.6. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin Tabonon haar vestigingsplaats heeft dan wel, ter keuze van

Tabonon, aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin het lid zijn/haar woonplaats heeft.

4.7. Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van de contributie, tenzij Tabonon de sporter vooraf van de verplichting heeft ontheven.

4.8. Tabonon behoudt zich het recht voor de maandelijkse contributieprijzen jaarlijks te indexeren.

4.9. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

4.10. Bij opzegging vervalt het huidige lidmaatschap.

4.11. Bij her inschrijving dient opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.

4.12. Bij fouten die zijn gemaakt door leden of Tabonon waarin er nog een verschuldigd lidmaatschap openstaat behoord het lid dit alsnog met terugwerkende kracht te betalen bij de volgende maandafschrijving.

4.13. Wanneer er personal training wordt afgenomen, dient men zich 24 uur van tevoren af te melden voor de betreffende training. Wanneer dit niet gebeurt, zal Tabonon alsnog de les in rekening brengen.

4.14. Wanneer een lid zijn/haar credits niet gebruikt kunnen deze worden ingehaald. De credits vervallen twee weken na de uitgifte.

Artikel 5 – Looptijd, pauzeringen en opzegging

5.1. Het Tabonon lidmaatschap is geldig voor de op het inschrijfformulier overeengekomen minimale periode en kan na afloop daarvan alleen door opzegging worden beëindigd.

5.2. Tabonon hanteert maand en jaarcontracten, welke na afloop stilzwijgend met één maand worden verlengd.

5.3. Behoudens zij die gekozen en getekend hebben voor een 10-bezoeken lidmaatschap. Voor dit 10-bezoeken lidmaatschap hoeft men geen inschrijfkosten te betalen en is een jaar geldig.

5.4. Indien een jeugdlid de leeftijd van 11 of 17 jaar bereikt, zal zijn/haar lidmaatschap worden aangepast aan het lidmaatschap bij deze leeftijdscategorie, waarbij de looptijd van een eerder gesloten lidmaatschap bindend blijft.

5.5. Gedurende de lidmaatschapsmaand is wijziging van het lidmaatschap uitsluitend mogelijk indien opgewaardeerd wordt naar een hoger lidmaatschap.

5.6. Het lidmaatschap kan alleen eindigen op de laatste dag van een maand, met een opzegtermijn van minimaal een maand. Dit houdt in dat wanneer je in een x-maand opzegt dat het lidmaatschap afloopt aan het einde van de volgende maand.

5.7. Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren middels een e-mail naar administratie@tabonon.nl.

5.8. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk gepauzeerd worden door korte ziekte, korte vakantie of andere redenen die korter duren dan 90 dagen (vakantiestops zijn al doorberekend in de contributieprijs).

5.9. Lidmaatschappen kunnen alleen tijdelijk (minimaal 90 dagen tot maximaal 180 dagen) gepauzeerd worden gesteld in geval van ziekte, blessure of een lange reis. 5.10. Wanneer een lidmaatschap tijdelijk wordt stopgezet, zal automatisch de lidmaatschapsduur met een minimum van een maand worden verlengd.

Artikel 6 – Feestdagen, vakanties, wedstrijden, toernooien en demonstraties

6.1 Tabonon behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en/of gedurende de (school)vakanties de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten en/of het sportrooster aan te passen.

6.2 Gedurende de vakanties vervallen de sportactiviteiten voor hoogstens vier weken, voorgenoemde periode wordt wel geïncasseerd, daar de stop in onze contributieberekening is meegenomen en doorberekend. De sporter kan geen rechten ontlenen aan restitutie van dit contributiebedrag, welke betrekking heeft op deze periode, tenzij de directie van Tabonon anders bepaalt. Het inhalen van de gemiste sporttijd is mogelijk tot twee weken na de betreffende datum.

6.3 Tabonon behoudt zich het recht voor over het gehele of een deel van de sportschool te beschikken of te laten beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties, vieringen, etc.

Artikel 7 – Persoonlijke gegevens en beeldmateriaal

7.1 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Tabonon gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

7.2 Informatie over sporttijden en andere activiteiten van Tabonon worden gepubliceerd via e-mail, in de sportschool d.m.v. flyers of informatieborden, via de website en social media.

7.3 Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Als het lid daar bezwaar tegen heeft dient hij dat van tevoren expliciet aan te geven bij de trainer en/of beeldmaker.

Artikel 8 – Kleding en voorkomen

8.1 Tabonon bepaalt aan welke eisen de benodigde sportkleding dient te voldoen. Andere sportkleding is niet toegestaan. De sporter zal zelf voor eigen rekening voor aanschaf van die kleding zorgen.

8.2 Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.

8.3 Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding alsmede kleding met aanstootgevende, beledigende, discriminerende of opruiende teksten en/of afbeeldingen is niet toegestaan.

8.4 Het dragen van sieraden en piercings is tijdens de sportactiviteiten niet toegestaan. Wanneer deze niet verwijderd kunnen worden, dienen deze te worden afgeplakt. 8.5 Nagels dienen ten alle tijden kort geknipt te zijn.

8.6 Tatoeages die aanstootgevend zijn, beledigende, discriminerende en/of opruiende teksten en/of afbeeldingen bevatten dienen tijdens het verblijf in het sportschool te zijn bedekt.

8.7 Lange haren worden samengebonden.

8.8 Bestaande en tijdens de les ontstane wondjes worden verbonden.

8.9 Je betreedt met blote voeten de mat.

8.10 Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en kwetsuur te voorkomen.

8.11 Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.

Artikel 9 – Roken & verboden middelen

9.1 Tabonon is een rookvrij sportschool. Zowel in de sportschool als buiten.

9.2 Drugs, drank en prestatie verhogende middelen zijn verboden voor zowel in als rondom de sportschool.

9.3 Bij bezit, gebruik van of handelen in één van de bovenstaande verboden middelen, behoudt Tabonon het recht om het contract/lidmaatschap per direct te ontbinden, waarbij de toegang voorgoed kan worden ontzegt.

Artikel 10 – Kinderen en huisdieren

10.1 Kinderen jonger dan 11 jaar die niet op dat moment bij Tabonon sporten mogen alleen onder toezicht van volwassen in en rondom de sportruimte verblijven en mogen deze niet als speelterrein gebruiken.

10.2 Huisdieren mogen bij Tabonon niet naar binnen, behalve als hier toestemming voor wordt gevraagd.

Artikel 11 – Gedragsregels

11.1 Zie onderstaand de huisregels

 

TABONON HUISREGELS

Van elk lid van Tabonon wordt respect, discipline, sportiviteit, enthousiasme toewijding voor de sport en een goede teamgeest verwacht. Zowel ten opzichte van de trainer als ten opzichte van medeleden. Ieder lid van de sportschool wordt zowel binnen als buiten de sportschool als sportvriend en als mens geaccepteerd.

Voor de training

 • Meld je thuis aan voor de les via Virtuagym.
 • Kom op tijd; dit betekent minimaal 15 minuten voor aanvang van de les.
 • Bij binnenkomst graag direct jouw groepsles of personal training en/of materiaal betalen; dit moet vooraf anders kan je niet de mat op.

Materiaal:

 • Zorg dat je het juiste materiaal voor de les gereed hebt (voor advies vraag het aan gastvrouw of trainer). Dit betekent scheenbeschermers, bandage, toque aan en bitje in.
 • Neem altijd een handdoek, bidon en de juiste en schone sportkleding mee.
 • Voor kickboksen betekent dit: scheenbeschermers, kniebeschermers, bandage, toque en bitje.
 • Voor MMA/Grappling betekent dit: strak shirt, (soms scheenbeschermers), bitje, toque en MMA-handschoenen.
 • We trainen op blote voeten (behalve als we buiten trainen).
 • Schaf je eigen spullen aan; je bent verplicht om na één maand je eigen spullen te hebben.

Verzorging en kleding:

 • In de sportschool dragen we geen schoenen (zet je schoenen bij binnenkomst in de schoenenkast).
 • Doe je sieraden of piercings uit of plak ze af.
 • Zorg ervoor dat je teen- en vingernagels kort zijn.
 • Zorg ervoor dat je fris ruikt.
 • Wanneer je lange haren hebt, bind dan je haren vast.
 • Draag gepaste kleding (niet te bloot, geen opruiende teksten).
 • Je mag geen ontbloot bovenlijf buiten de kleedkamers.

Overig:

 •  Zet je mobiel op stil.
 • Moeten wij ergens rekening mee houden? Meld dit voor de les bij de trainer (blessures, kwetsbaarheden etc.).
 • Blijf van de mat voordat jouw les start.
 • Leg je bidon en handdoek op de daarvoor bestemde plek.
 • Zorg dat je fiets in de fietsenstalling staat.

Tijdens de training

Groeten:

 • We starten de les op het teken van de trainer.
 • Groet de dojo, medeleerlingen en trainer als je de mat op gaat met OSU.
 • Stel je voor als je mensen niet kent.
 • In een rechte lijn stellen we op en groeten we aan.
 • We zeggen OSU als we begrepen hebben wat de trainer zegt.
 • Op de mat spreken we de leraar aan met Sensei en de assistent leraar met Senpai (uitspraak Sempai).
 • We groeten ons trainingsmaatje bij het begin en einde van een oefening met een boks en oogcontact.

Sporten met elkaar:

 • Tijdens de uitleg heb je een actieve luisterende houding (niet liggen/zitten, niet leunen en niet praten).
 • Iedereen dient met diegene te oefenen, die hem/haar daartoe uitnodigt.
 • We vechten met elkaar niet tegen elkaar. Pas je aan je maatje aan.
 • Drink alleen als de trainer het zegt (bij uitzondering wordt dit aangegeven).
 • Wanneer je geblesseerd bent of je niet goed voelt, dan hoeft dat niet per definitie te betekenen dat je niet mee kunt trainen. Je kunt de mogelijkheden van tevoren met de trainer bespreken. Je bent natuurlijk altijd welkom om te komen kijken, daar leer je immers ook van.
 • De sport moet veilig zijn, zowel emotioneel als fysiek.
 • In verband met veiligheid en groepsdynamiek volg je te allen tijde de instructies van de trainer op.
 • Wil je van de mat af, vraag dit aan je trainer.

Overig:

 • Niet vloeken op de mat.
 • Geen plastic flesjes, maar bidons gebruiken.
 • Geen etenswaren op de mat nuttigen.
 • Na gebruik ruim materiaal altijd netjes op.

Na de training

 • Afgroeten doen we door op te stellen.
 • Na het opstellen groet je al je trainingspartners en je trainer met een boks.
 • Twee mensen worden aangewezen om te vegen en te dweilen.
 • Verlaat de mat na de les. Wil je rekken, vraag aan de trainer of dit mogelijk is.
 • Spullen die blijven liggen kan je vinden bij de gevonden voorwerpen (hier hoef je niet voor te mailen of te bellen).
 • Graag niet met natte sportkleding op het loungemeubilair gaan zitten.
 • We bieden gratis koffie en thee aan na de les.
 • Feedback voor de trainer wordt altijd gewaardeerd.
 • Graag niet roken voor de ingang.

Toevoeging jeugd en ouders:

 • Bovenstaande regels gelden ook voor ouders.
 • Ouders van trainende jeugd graag niet op de mat.
 • Niet trainende kinderen te allen tijde onder toezicht blijven van de ouder/begeleider.
 • De ouder is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 • De ouders houden zich afzijdig ten opzichte van de training; de trainende jeugd worden begeleid door de trainers en assistent-trainers.

Algemene toevoeging:

 • Tips en tops zijn altijd welkom; je kan deze mailen naar info@tabonon.nl.